ที่
ชื่อโรงเรียน
หมายเหตุ
1 โรงเรียน  ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ 36 3 7 46 -
2 โรงเรียน  กันทรลักษ์วิทยา 30 15 26 71 -
3 โรงเรียน  ละทายวิทยา 28 28 21 77 -
4 โรงเรียน  บึงมะลูวิทยา 22 15 32 69 -
5 โรงเรียน  สตรีสิริเกศ 21 6 3 30 -
6 โรงเรียน  กําแมดขันติธรรมวิทยาคม 18 16 8 42 -
7 โรงเรียน  กันทรารมณ์ 17 12 11 40 -
8 โรงเรียน  กำแพง 14 9 12 35 -
9 โรงเรียน  ศรีแก้วประชาสรรค์ 14 7 4 25 -
10 โรงเรียน  ยางชุมน้อยพิทยาคม 10 8 7 25 -
11 โรงเรียน  ป่าติ้ววิทยา 9 16 15 40 -
12 โรงเรียน  ปรางค์กู่ 9 13 9 31 -
13 โรงเรียน  ตูมพิทยานุสรณ์ 9 11 9 29 -
14 โรงเรียน  ศรีสะเกษวิทยาลัย 9 9 21 39 -
15 โรงเรียน กระแชงวิทยา 7 8 11 26 -
16 โรงเรียน  กู่จานวิทยาคม 7 5 3 15 -
17 โรงเรียน  ตระกูลประเทืองวิทยาคม 6 11 9 26 -
18 โรงเรียน  ขุขันธ์ 6 7 13 26 -
19 โรงเรียน  ภูมิซรอลวิทยา 5 5 5 15 -
20 โรงเรียน  ยโสธรพิทยาคม 5 5 3 13 -
21 โรงเรียน  เขื่อนช้างวิทยาคาร 5 4 9 18 -
22 โรงเรียน  ห้วยทับทันวิทยาคม 4 15 12 31 -
23 โรงเรียน  ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 4 6 7 17 -
24 โรงเรียน  เบญจลักษ์พิทยา 4 5 12 21 -
25 โรงเรียน  สวงษ์วิทยาคม 4 4 4 12 -
26 โรงเรียน  วรคุณอุปถัมภ์ 4 2 1 7 -
27 โรงเรียน  เบญจประชาสรรค์ 3 5 3 11 -
28 โรงเรียน  โนนค้อวิทยาคม 3 3 7 13 -
29 โรงเรียน  โนนกระสังวิทยาคม 3 3 3 9 -
30 โรงเรียน  ทรายมูลวิทยา 3 2 1 6 -
31 โรงเรียน  โพนทันเจริญวิทย์ 3 0 3 6 -
32 โรงเรียน  คลีกลิ้งพัฒนาทร 2 5 5 12 -
33 โรงเรียน  บัวน้อยวิทยา 2 4 0 6 -
34 โรงเรียน  พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2 3 4 9 -
35 โรงเรียน  คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 2 2 9 13 -
36 โรงเรียน  ยโสธรพิทยาสรรค์ 2 2 3 7 -
37 โรงเรียน  กุดชุมวิทยาคม 2 2 1 5 -
38 โรงเรียน  มหาชนะชัยวิทยาคม 2 2 0 4 -
39 โรงเรียน  กันทรลักษ์วิทยาคม 1 15 18 34 -
40 โรงเรียน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 1 8 8 17 -
41 โรงเรียน  ศรีรัตนวิทยา 1 3 6 10 -
42 โรงเรียน  ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1 3 5 9 -
43 โรงเรียน  น้ำคำวิทยา 1 3 3 7 -
44 โรงเรียน  น้ำเกลี้ยงวิทยา 1 3 3 7 -
45 โรงเรียน  สอนแก้วว่องไววิทยา 1 2 4 7 -
46 โรงเรียน  สิริเกศน้อมเกล้า 1 2 3 6 -
47 โรงเรียน  ค้อวังวิทยาคม 1 0 5 6 -
48 โรงเรียน  ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 (ห้วยคล้า) 1 0 1 2 -
49 โรงเรียน  สมเด็จพระญาณสังวรฯ 1 0 1 2 -
50 โรงเรียน  นครศรีลำดวนวิทยา 1 0 0 1 -
51 โรงเรียน  โคกหล่ามวิทยา 0 5 3 8 -
52 โรงเรียน  สวายพิทยาคม 0 3 4 7 -
53 โรงเรียน  ส้มป่อยพิทยาคม 0 3 3 6 -
54 โรงเรียน  ดงมะไฟพิทยาคม 0 2 2 4 -
55 โรงเรียน  บัวเจริญวิทยา 0 2 2 4 -
56 โรงเรียน  ทุ่งสิมวิทยาคม 0 2 0 2 -
57 โรงเรียน  ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 1 8 9 -
58 โรงเรียน  จตุรภูมิพิทยาคาร 0 1 5 6 -
59 โรงเรียน  มัธยมบักดองวิทยา 0 1 3 4 -
60 โรงเรียน  ศรีฐานกระจายศึกษา 0 1 2 3 -
61 โรงเรียน  คูซอดประชาสรรค์ 0 1 2 3 -
62 โรงเรียน  ไผ่งามพิทยาคม 0 1 1 2 -
63 โรงเรียน  โพนงามพิทยาคาร 0 1 1 2 -
64 โรงเรียน  บึงบูรพ์ 0 1 1 2 -
65 โรงเรียน  นาโปร่งประชาสรรค์ 0 1 0 1 -
66 โรงเรียน  ศิลาทองพิทยาสรรค์ 0 1 0 1 -
67 โรงเรียน  คำเตยวิทยา 0 1 0 1 -
68 โรงเรียน  ลมศักดิ์วิทยาคม 0 1 0 1 -
69 โรงเรียน  ผักไหมวิทยานุกูล 0 0 3 3 -
70 โรงเรียน  หนองคูวิทยา 0 0 3 3 -
71 โรงเรียน  เลิงนกทา 0 0 2 2 -
72 โรงเรียน  ศรีตระกูลวิทยา 0 0 2 2 -
73 โรงเรียน  บุ่งค้าวิทยาคม 0 0 2 2 -
74 โรงเรียน  สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 0 0 2 2 -
75 โรงเรียน  พยุห์วิทยา 0 0 1 1 -
76 โรงเรียน  ละลมวิทยา 0 0 1 1 -
77 โรงเรียน  สิงห์สามัคคีวิทยา 0 0 1 1 -
78 โรงเรียน  โนนเพ็กวิทยาคม 0 0 1 1 -
79 โรงเรียน  ลิ้นฟ้าพิทยาคม 0 0 0 0 -
80 โรงเรียน  เมืองกลางประชานุกูล 0 0 0 0 -
81 โรงเรียน  มัธยมโพนค้อ 0 0 0 0 -
82 โรงเรียน  ประสานมิตรวิทยา 0 0 0 0 -
83 โรงเรียน  น้ำคำวิทยาคม 0 0 0 0 -
84 โรงเรียน  ไกรภักดีวิทยาคม 0 0 0 0 -
85 โรงเรียน  ห้องแซงวิทยาคม 0 0 0 0 -
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28